Privatlivspolitik

1. GENEREL INFORMATION

1.1

Dette dokument vedrører Zenixs indsamling og behandling af Personoplysninger på vegne af vores kunder (denne ”Privatlivspolitik”), når disse tilmelder sig Zenixs services.

2. DEFINITIONER

2.1

"Gældende persondatalovgivning" henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

2.2

"Personoplysninger" betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

2.3

"Behandling" betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

2.4

"Dataansvarlig" henviser til os i dette tilfælde, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du tilmelder dig Zenixs services:

Navn;

Adresse;

E-mailadresse;

Telefonnummer;

CPR-nr.;

Økonomi (indkomst- og formueforhold, konto oplysninger, banktransaktioner, rådighedsbeløb og gældsforhold);

Forsikrings-, pensions- eller bankengagement;

informationer om din brug af Ydelsen;

Indhold som du slår op, uploader og/eller deler på Ydelsen;

Teknisk data, herunder din URL-adresse, din IP-adresse, din enheds unikke ID-nr., dit netværk og din computers ydeevne, type af internetbrowser, sprog, identificerende information og styresystem;

Lokaliseringsdata.

3.2

Zenix opdaterer oplysningerne knyttet til din bruger, inklusiv Personoplysninger jf. pkt. 3.1., en gang om måneden, således at oplysningerne er ajourførte og kan anvendes til de i pkt. 4 angivne formål.

4. FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN

4.1

Databehandling, der er nødvendig for at Zenix kan levere tjenesterne. Eksempelvis aggregering af kontoposteringer til budgetposter. Databehandling, der forretningsmæssigt understøtter at vi kan levere tjenesterne, og hvor det ikke er tilfældet at jeres interesser eller grundlæggende rettigheder er vigtigere. Andre formål, hvis du har givet samtykke hertil. Databehandling, der er nødvendig for at overholde retlige forpligtelser, der påhviler os. Personoplysningerne er indhentet fra dig som bruger direkte, eller hos de tredjeparter, som du har samtykket til, at vi må indhente jeres oplysninger fra.

5. AUTOMATISKE INDIVIDUELLE AFGØRELSER, HERUNDER PROFILERING

5.1

Zenix videregiver jeres personoplysninger, til de finansielle virksomheder, som vi samarbejder med, såfremt du har samtykket hertil. Formålet er at give de finansielle virksomheder mulighed for at kreditvurderer nye potentielle kunder baseret på oplysningerne afgivet til Zenix. Dette muliggør samtidig, at brugerne nemt kan indgå aftaler med bestemte finansielle virksomheder om et forsikrings-, pension- eller bankengagement.

6. BEHANDLINGSHJEMMEL

6.1

Zenix behandler Personoplysninger til de nævnte formål baseret på forskellige behandlingshjemler.

Samtykke: Zenix indhenter et udtrykkeligt samtykke til behandling af Personoplysninger, når du tilmelder dig vores services. Dette samtykke angår både de Personoplysninger, der behandles med det formål at oprette dig som bruger, men også i forhold til kunne levere vores services samt videregive visse Personoplysninger til samarbejdende pengeinstitutter og andre tredjeparter.

Nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i: Zenix behandler jeres Personoplysninger for at kunne levere de services, som du har indgået aftale med Zenix om at levere. Behandling til dette formål er således nødvendig for opfyldelsen af aftalen mellem dig og Zenix.

Legitim interesse: Zenix behandler jeres Personoplysninger baseret på en legitim forretningsinteresse. Dette angår, når Zenix foretager markedsføring samt anden målrettet kommunikation til dig omkring vores services, opdateringer, nyheder mv.

Nødvendig for opfyldelsen af en retlig forpligtelse: Zenix kan behandle jeres Personoplysninger, når det er nødvendigt til besvarelse af en juridisk henvendelse eller overholdelse af en lovhjemlet pligt.

6.2

Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af jeres Personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må Behandle jeres Personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

6.3

Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af jeres Personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle jeres oplysninger til disse formål.

7. BRUG AF TREDJEPARTER

7.1

Vi kan indhente og dele jeres Personoplysninger i overensstemmelse med vores forretningsbetingelser samt aftale med dig fra relevante tredjeparter, der er i besiddelse af oplysninger om dig:

SKAT

PensionsInfo

Tinglysning

Bygnings- og Boligregistret

Pengeinstitut

Realkreditinstitut

Bilbogen

CPR-registret

Nummerpladeapi.dk

7.2

Vi anvender andre leverandører til at understøtte vores services, som kan indebære en behandling af visse af jeres personoplysninger, herunder hostingudbydere, IT-leverandører, marketing-leverandører, support-leverandører og øvrige service-leverandører:

Daisycon

ActiveCampaign

MailChimp

Mandrill

ClickUp

Inmobile

Relatel

Elmah

Azure

Nasure SMS

Microsoft

Sociale medier, når du interagerer med Zenix på disse platforme.

8. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

8.1

Vi behandler og opbevarer jeres Personoplysninger så længe du bruger vores services og maksimalt 18 måneder efter din seneste aktivitet på Zenixs platform. Opsiges vores services, påbegyndes sletning straks efter opsigelsen og vil være fuldt udrullet af backup inden for 60 dage fra sletningens påbegyndelse.

9. BØRN

9.1

Ydelsen er ikke rettet mod personer under 18 år (”Barnet”). Vi indsamler Personoplysninger om personer under 18 år, såfremt brugeren over 18 år indtaster oplysninger om deres børn eller andre medlemmer af husstanden under 18 år. Behandlingen af børns personoplysninger sker kun med brugerens eksplicitte samtykke.

10. DINE RETTIGHEDER

10.1

Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af Personoplysninger om dig.

Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige Personoplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet Personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få Behandlingen af jeres Personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset Behandlingen, må vi fremover kun Behandle Personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige Behandling af jeres Personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod Behandling af jeres Personoplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage jeres Personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

11. KONTAKTINFORMATION

11.1

Ønsker du at udøve jeres rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af jeres Personoplysninger, bedes du kontakte os på: kontakt@zenix.dk.

I din henvendelse bedes du venligst angive dit fulde navn, brugernavn og email-adressen anvendt ved tilmelding og øvrig information, som er nødvendig for at Zenix kan behandle anmodningen.

11.2

Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af jeres Personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

12. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

12.1

Ønsker du at udøve jeres rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af jeres Personoplysninger, bedes du kontakte os på: kontakt@zenix.dk.

I din henvendelse bedes du venligst angive dit fulde navn, brugernavn og email-adressen anvendt ved tilmelding og øvrig information, som er nødvendig for at Zenix kan behandle anmodningen.

zenix-logo

Vi er en dansk fintech-virksomhed opstartet i 2023, med software der siden 2016 er specialbygget og trænet med AI til at levere præcise finansielle data over personer og husstandes privatøkonomiske forhold. Vi leverer nøjagtige og brugbare data, finansielle kompetencer og brugervenlige produkter.

Zenix ApS

Sletvej 2E 8310, Tranbjerg J

CVR-nr 44233363

Zenix ApS

Sletvej 2E 8310, Tranbjerg J

CVR-nr 44233363

Copyright © 2023 Zenix ApS. All rights reserved